Chronimy Dzieci to program profilaktyki przemocy wobec dzieci, którego autorem i koordynatorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawna Fundacja Dzieci Niczyje).

Program adresowany jest do żłobków, przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, placówek opiekuńczo-wychowawczych, organizacji pozarządowych i innych instytucji, działających na rzecz dzieci. Jest to pierwszy program w Polsce, promujący bezpieczne organizacje i odpowiadający na potrzeby profesjonalistów i rodziców dzieci, w zakresie wdrażania standardów bezpiecznej dla dzieci organizacji.

Główną ideą programu jest promowanie strategicznego podejścia do ochrony dzieci tak, aby wszystkie placówki edukacyjne i opiekuńcze spełniały standardy ochrony dzieci przed przemocą i wykorzystywaniem. Placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przed krzywdzeniem przyznawany jest certyfikat „Chronimy Dzieci”.


Realizacja programu Chronimy Dzieci przez placówkę oznacza, m.in. że:

  • placówka posiada ustalone i spisane procedury interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka
  • placówka chroni dane osobowe i wizerunek dziecka
  • placówka dba o bezpieczny dostęp dzieci do internetu
  • placówka posiada ustalone i spisane relacje na linii pracownik-dziecko
  • pracownicy placówki są sprawdzani pod kątem niekaralności za przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego
  • pracownicy są przeszkoleni z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci i wiedzą jak na nie reagować
  • placówka oferuje dzieciom i rodzicom edukację na temat ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Celem wdrażania standardów jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Realizowane jest to przede wszystkim poprzez wprowadzenie wewnętrznego dokumentu Polityki ochrony dzieci w placówkach oraz podnoszenie kompetencji personelu i rodziców w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Program zakłada również przekazywanie dzieciom wiedzy na temat ich praw, a także unikania zagrożeń w świecie rzeczywistym i wirtualnym oraz możliwości uzyskania pomocy i wsparcia w trudnych sytuacjach.

Dokument Polityki ochrony dzieci zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej dla rodziców. Na tablicy tej znajdują się także informacje dotyczące m.in. instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach, wychowania bez przemocy, czy bezpieczeństwa dziecka w internecie.

Postanowienia i zasady zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie na rzecz dobra dziecka i jego bezpieczeństwa. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik przedszkola, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich kompetencji.

2018
2019