Dostępność

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie.

  • Data publikacji aktualnej strony internetowej: r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  2. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  3. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  4. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  5. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia:
Data ostatniej aktualizacji deklaracji: 2021-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Kulikowska, ekulikowska@edu.um.warszawa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 676-51-95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

Budynek Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 226 „Małego Europejczyka” w Warszawie ul. Strumykowa 17, 03-138 Warszawa

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Strumykowej i Książkowej.
Dojścia piesze są od ulic: Strumykowej, Książkowej i Gen. M. Štefánika. Najbliższe przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Przed przejściem dla pieszych na ul. Strumykowej są progi zwalniające. Chodnik dla pieszych od ulicy Strumykowej ma wydzielony pas dla rowerzystów. Miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy chodniku ul. Strumykowej w odległości kilku metrów od wejścia do budynku.
Najbliższe przystanki autobusowe: Štefánika (kierunek Nowodwory: 126, 186, 509)
Najbliższe przystanki tramwajowe: Štefánika (kierunek Nowodwory: 2)
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Wejście na teren placówki znajduje się przy ul. Strumykowej, poprzez furtkę jednoskrzydłową wyposażoną w samozamykacz. Dodatkowo furtka zabezpieczona jest zamkiem elektromagnetycznym zabezpieczającym wyjście dziecka z przedszkola bez opieki osoby dorosłej. Wejście główne do przedszkola znajduje się w centralnej części budynku na wprost od furtki wejściowej. Na elewacji przy głównym wejściu znajduje się tablica z nazwą placówki. Do głównych drzwi prowadzą zadaszone płaskie schody wraz z wydzielonym podjazdem dla wózków inwalidzkich. Drzwi wejściowe (zewnętrzne i wewnętrzne) składają się z dwóch skrzydeł, z których jedno o szerokości 95 cm zamykane jest samozamykaczem. Drugie skrzydło o szerokości 35 cm jest zamykane na blokadę znajdującą się w ramie mniejszego skrzydła drzwi, którą w razie potrzeby można odblokować w celu zwiększenia prześwitu między ramą drzwi.

Między drzwiami zewnętrznymi a wewnętrznymi znajduje się przedsionek, w którym znajdują się tablice informacyjne. Przy drzwiach wejściowych wewnętrznych znajduje się wideodomofon. Dodatkowo wewnętrzne drzwi wejściowe wyposażone są w zworę elektromagnetyczną. Część administracyjna przedszkola znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia do budynku.

Budynek jest przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne tylko w części parteru.

Toaleta ogólnodostępna znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia do budynku.
Toaleta ogólnodostępna dla osób z niepełnosprawnością znajduje się obok toalety ogólnodostępnej po lewej stronie od wejścia do budynku.

W budynku brak windy.
Brak pętli indukcyjnej.
Brak informacji, że możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
Brak dostępności do tłumacza PJM.
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym.

Raport o stanie zapewnienia dostępności placówki przedstawia stan dostosowania budynku oraz strony internetowej przedszkola dla osób z niepełnosprawnościami.