Standardy ochrony dzieci

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach, przedszkolach i innych placówkach działających na rzecz dzieci. W placówce, która spełnia standardy ochrony dzieci:

  • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
  • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy,
  • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami - w realnym świecie oraz w internecie,
  • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
  • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa.

Standard I. Polityka: Instytucja ustanowiła i wprowadziła w życie Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Standard II. Personel: Instytucja monitoruje, edukuje i angażuje swoich pracowników w celu zapobiegania krzywdzeniu dzieci.

Standard III. Procedury: W instytucji funkcjonują procedury zgłaszania podejrzenia oraz podejmowania interwencji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka.

Standard IV. Monitoring: Instytucja monitoruje i okresowo weryfikuje zgodność prowadzonych działań z przyjętymi standardami ochrony dzieci.

Standardy Ochrony Dzieci to program prowadzony przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę skierowany do wszystkich instytucji/organizacji, w których dorośli pracują z dziećmi.

Celem programu jest zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.

Dokument Polityki ochrony dzieci zamieszczony jest na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy informacyjnej dla rodziców. Na tablicy tej znajdują się także informacje dotyczące m.in. instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach, wychowania bez przemocy, czy bezpieczeństwa dziecka w internecie.

Postanowienia i zasady zawarte w dokumencie Polityki ochrony dzieci obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników przedszkola jest działanie na rzecz dobra dziecka i jego bezpieczeństwa. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec dziecka przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik przedszkola, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych przedszkola oraz swoich kompetencji.

2018
2019
2020